ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis do MŠ Krušovice se koná 12. 5. 2020.

Přihláška ke stažení ZDE. ONLINE přihláška bude spuštěna 11. 5. ZDE.

Přihlášku s podpisem zákonného zástupce je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy ,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou nebo přímo do poštovní schránky školy

 Pro doložení povinnosti O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE zákonný zástupce (Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním.)

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021

TERMÍN K ODEVZDÁNÍ PODEPSANÝCH PŘIHLÁŠEK JE 15. 4. 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V této souvislosti jsme vytvořili ONLINE PŘIHLÁŠKU. Vzhledem k tomu, že je vyžadován podpis rodiče, vyplnění samotné nestačí. Je potřeba dále:

  • a) vytisknout vyplněnou přihlášku, podepsat a doručit do schránky školy v termínu v termínu 15. 4. nebo 17. 4. 2020
  • b) vyplnit, podepsat elektronicky a odeslat datovou schránkou
  • O zápis musí znovu požádat i zákonný zástupce dítěte, kterému byl umožněn v předešlém roce odklad šk.docházky.

Odklad školní docházky

Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. V případě zpoždění ze strany PPP může škola rozhodnutí dle zákona 500/2004Sb Správní řád, odložit.

Informace pro rodiče

Organizace školy i mateřské školy zůstává po jarních prázdninách beze změn. Žádáme rodiče o spolupráci ve smyslu zvýšeného dohledu nad případnými zdravotními potížemi dětí i žáků. V případě jakéhokoliv podezření na možnou virovou nákazu nás prosím informujte a v zájmu ochrany zdraví všech kontaktujte své lékaře. Děkujeme.

Naše škola v minulém týdnu provedla hygienická a desinfekční opatření, zajistila antibakteriální mýdla pro děti, žáky i personál.