Základní škola

Školní budova se nachází uprostřed obce. Byla vystavěna v roce 1915 a zaujme na první pohled.
Naše škola je málotřídního typu, zajišťuje výuku 6 – 11 letých dětí převážně z Krušovic. Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Kapacita školy je stanovena na 50 žáků, v současné době  je u nás zapsáno 31 žáků.

Ve školním roce zřizovatel povolil výjimku z minimálního počtu žáků na třídu a žáci jsou rozmístěni do 3 tříd.

Vybavení školy a rozvržení učeben
V budově se nachází třída MŠ, tělocvična, dvě učebny ZŠ z nichž v jedné je umístěna knihovna a v druhé PC kout. Ředitelna, která slouží zároveň jako sborovna se nachází ve 2. podlaží, stejně jako učebna ŠD. V přízemí budovy je od r. 2020 nově zřízena polytechnická učebna, využívaná též jako keramická dílna. Dále je zde sklad potravin, školní kuchyně a školní jídelna, která zajišťuje pitný režim po celý den. Škola je vybavena notebooky, tablety, od roku 2020 také 20 iPady. interaktivními tabulemi, Bee boty, robotickými hrami a stavebnicemi, různými výukovými programy. K dispozici jsou 4 multifunkční tiskárny, 3D tiskárny a 3D brýle. Všichni pedagogové mají k dispozici pracovní notebooky.

Spolupráce ZŠ i MŠ s jinými subjekty probíhá během celého roku, včetně krátkodobých projektů. Zapojujeme se také do charitativních programů. Spolupracujeme s MŠ v Řevničově, ZŠ a MŠ Kněževes, ZŠ Mšec, ZŠ Hředle, ZŠ a MŠ Olešná, MAP a MAS Rakovnicko. Významná spolupráce je s Akademií techniky 4.0 v Rakovníku. Škola se zapojuje do národních i mezinárodních projektů, spolupracuje se školami na Slovensku, působí v projektech e-Twinning.

Od září r. 2007 je stabilně ustanovena Školská rada, která může zasahovat do chodu školy a podílet se na její činnosti.

Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Obecním úřadem Krušovice, jehož snahou je školu zachovat i přes vynaložení nemalých finančních prostředků. Dále spolupracujeme s PPP v Rakovníku, SPC Slunce v Kladně a dalšími odborníky.

*************
Naší nejsilnější stránkou je skutečnost, že vzhledem k velikosti jsme ŠKOLA RODINNÉHO TYPU.