Provoz od 3.5.2021

Informace byly rodičům rozeslány ihned po obdržení školy ze strany MŠMT prostřednictvím e-mailů v pátek 30.4.

  • provoz bez omezení pro všechny děti
  • bez testování docházejících dětí
  • bez ochrany dýchacích cest
  • u vchodu měření teploty
  • stravování je přihlášeno hromadně všem (rodiče mohou kontaktovat ŠJ – jidelna@zskrusovice.cz)

  • testování vždy v pondělí nebo 1.den nástupu po absenci (pro žáky, kteří již docházeli do školy, jinak 2x týdně)
  • ochrana dýchacích cest – zdravotnická rouška, respirátor apod. (nelze látkovou)
  • TV pouze ve venkovním prostředí

ZÁPIS do 1.ročníku

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky v termínech zápisu určených školou, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápis se týká i dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte v době stanoveného zápisu písemně o odklad školní docházkyDítě, které dosáhne šestého roku věku od září do konce prosince příslušného školního roku, může být k plnění PŠD přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení. Dosáhne-li šestého roku věku od ledna do konce června příslušného školního roku, může být přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Dokumenty: písemná žádost zákonného zástupce s podpisem a kopie rodného listu.

V případě žádosti o odklad také doporučení pediatra a školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Žádost o přijetí dítěte můžete doručit poštou, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo online zde. Je však nutné doložit vždy žádost s podpisem zákonného zástupce. Individuálně lze dojednat osobní schůzku.

Nové vydání školních novin

Nové vydání školních novin je opět na světě a vy se v něm můžete dočíst, jaké všechny aktivity byly v naší škole a školce pro žáky a děti v měsíci dubnu připraveny. Den Země, znakování s Tichým světem, míchání čarodějnických lektvarů a mnohem více. Čtěte a stahujte ZDE nebo v naší sekci „školní noviny“, kde najdete i všechna starší vydání.

Den země v naší školce.

Projektový týden probíhá každoročně v dubnu, při příležitosti oslavy Dne Země.

Zaměřujeme se především na prohloubení vztahu dětí k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Dotkli jsme se některých závažných ekologických problémů zpracovávajících téma odpadů, jak vznikla země, co je to sluneční soustava.

Podstatou projektu je, aby děti aktivním a tvořivým způsobem získaly poznatky o přírodě a o důležitosti její ochrany a spontánně je využívaly v životě. Myslíme že se nám podařilo děti nadchnout, ostatně je to patrné z následujícíh fotografií. Jenom škoda, že nás zatím do školky chodí tak málo.

Ostatní fotografie najdete ZDE.

DEN ZEMĚ 22.4.

Ve čtvrtek 22.4. slavila svůj den Země a my jsme u této oslavy nemohli chybět. Na její počest jsme s žáky z naší školy absolvovali „bojovku“. Přesněji řečeno, podnikli jsme cestu na Louštín během níž žáci odpovídali na nejrůznější otázky týkající se ekologie, recyklace a planety Země. Současně s tím jsme také po cestě sbírali odpadky (a že jich bylo).

Odměnou pro všechny žáky, kteří došli do cíle, byl nejen dobrý pocit, že cestu absolvovali a byli na čerstvém vzduchu, ale také papírové propisky z recyklovaných materiálů, které si sami mohli pokreslit a odnést domů. Na závěr dne žáci čtvrtého a pátého ročníků vytvořili planet Zemi o hodinu výtvarné výchovy krásné portréty.

Na všechny fotografie se můžete jako vždy podívat v naší fotogalerii.

.

Pojďte s námi znakovat – Tichý svět

V pátek 16.4.jsme měli ve škole a školce vzácnou (online) návštěvu z Tichého světa. Z organizace, která se zabývá službami pro neslyšící (TICHÝ SVĚT ONLINE).

Neslyšící lektor Matěj nás seznámil s tím jak s neslyšícími komunikovat, jak se správně chovat a kterých chyb se naopak vyvarovat. Velkou oporou mu byly dvě skvělé tlumočnice, kterým patří velký dík, stejně jako p. Capouškové z Tichého světa, která celý tento tým s námi propojila. Druhá polovina setkání se nesla v duchu dotazů „Jak se řekne?“. Naučili jsme se poděkovat, představit, ale zajímala nás také slovíčka jako žralok, tank, jaro a nebo „děti ze školky“.

Žáci byli setkáním nadšeni a ani se na všechny dotazy nedostalo. Požádali jsme tedy tým z Tichého světa, aby se za námi přijeli podívat osobně, až to hygienické podmínky dovolí, a dostalo se nám souhlasu. Máme velkou radost.

V naší fotogalerii se můžete podívat na to, jak setkání probíhalo a také na to, co děti po skončení spojení pro pracovníky Tichého světa (a také pro sebe) vytvořili.

Víme jak bojovat s drakem Koroňákem a jeho virusáky

Žáci si dnes vyslechli (přečetli) pohádku o zákeřném draku Koroňákovi a zjistili, jak proti němu a jeho virusákům bojovat.

Když si budeme pořádně desinfikovat ruce a nosit roušky, nic se nám nemůže stát. Navíc jsou virusáci velmi bojácní a když se leknou, tak prasknou a zmizí. Žáci tedy namalovali příšerné virusáky a ozdobili jsme jimi okna ve škole, aby se všichni virusáci, kteří poletí kolem školy, lekli a zmizeli. Vy ostatní se ale krásnými výtvory našich žáků můžete bez obav pokochat.

Že tuto pohádku neznáte? Poslechnout si ji můžete ZDE : 1.část , 2.část , 3.část . Ke stažení a přečtení najdete ZDE.

Účast v mezinárodním projektu

ZŠ a MŠ Krušovice se ve spolupráci s Akademií Techniky 4.0 zapojila do mezinárodní ekologické soutěže Zachraňme planetu společně.

Děkujeme Kubíkovi a Klárce jako representantům naší školy a školky a držte jim palce, aby jako zástupci ČR byli úspěšní a podařilo se jim umístit nebo dokonce vyhrát titul „Vynálezce roku“. Celé video můžete vidět níže.