Zahájení provozu 12.4.2021

Zákonní zástupci dětí a žáků naší školy obdrželi informace týkající se otevření školy prostřednictvím e-mailu ve středu 7.4.

Samotestování antigenními testy bude realizováno vždy v pondělí a ve čtvrtek, případně 1.den příchodu dítěte/žáka. Podmínkou je také absence příznaků virového onemocnění. V případě chronického onemocnění či příznaků z důvodu alergie je nutné toto doložit lékařskou zprávou.

MŠ: provoz dle běžných hodin, pouze pro předškolní děti (lze i pro děti mladší, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese a předloží potvrzení zaměstnavatele).

Testování dětí v MŠ výhradně za přítomnosti zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby (doložené dokumentem s podpisem rodiče). Příchod do MŠ nejpozději do 8.00hodin.

ZŠ: provoz dle stálého rozvrhu (nikoliv distančního). Přítomnost žáků je umožněna všem na naší škole.

Samotestování žáků ZŠ proběhne v přízemí za dohledu pedagogického pracovníka.

Žáci, kteří z důvodu nesouhlasu zákonných zástupců s opatřeními, jež jsou škole nařízeny, nebudou do školy docházet, budou omluveni. Učivo doplní dle el.třídní knihy v EduPage a odevzdají do školní schránky vždy za celý týden do neděle. Škola již sama nebude z personálních a organizačních důvodů zajišťovat rozvozy prac.listů a ostatních učebních materiálů. Toto již si zajistí rodiče sami. Na žádost můžeme některé materiály zasílat jako scan. Děkujeme za pochopení.

ŠJ a ŠD v provozu.

V případě dotazů, jiných informací se lze obrátit na ředitelku školy či využít odpovědi na dotazy rodičů na www.testovani.edu.cz.

Veselé Velikonoce

V polovině března jsme zveřejnili výzvu, abyste společně s námi velikonočně ozdobili túji před školou. Školáci i mnohé děti ze školky se k výzvě postavili čelem a túje je ozdobená velkým množstvím překrásných kraslic a dalších dekorací. Udělali jste nám velkou radost. Věříme, že nejen nám, ale všem, kteří kolem školy prochází, vykouzlí vaše velikonoční tvoření úsměv na tváři.

Děkujeme za zaslání krásných fotografií. Na všechny kamarády se můžete podívat u nás ve FOTOGALERII.

Informace

Dle informace na webu MŠMT je nástup žáků naší školy v případě schválení Vládou ČR (v tuto chvíli jde pouze o návrh) plánován na 12.4.2021. Podmínkou bude kromě dosud praktikovaných opatření navíc samotestování žáků testy (do nosu), a to 2x týdně. Stejné bude platit i pro děti v předškolním vzdělávání.
Naší školy se rotační výuka netýká.

ZÁPIS

DO MŠ KRUŠOVICE

SE KONÁ OD

2. 5. 2021 DO 16. 5. 2021

POŽADOVANÉ DOKUMENTY NALEZNETE NA www.zskrusovice.cz,

nebo můžete vyzvednout ve školce po zahájení provozu.

K žádosti je nutné dodat kopii rodného listu a potvrzení

o řádném očkování.

Dokumenty lze doručit do školy poštou,

e-mailem s elektronickým podpisem, osobně nebo

datovou schránkou.

SPORTOVCI TÝDNE

Máme mezi sebou ve škole i školce několik zapálených sportovců a sportovkyň, kteří se nebojí výzev a naši týdenní sportovní výzvu celou zvládli, zdokumentovali a poslali. Podívejte se s námi, kteří to jsou a nechte se jimi inspirovat do dalších týdnu. Malá odměna od nás je samozřejmě nemine. A my jsme moc rádi, že se výzva líbila.

NOC S ANDERSENEM ONLINE 26.3.

V PÁTEK 26.3. nás opět čeká NOC A ANDERSENEM a ani letos se nám nepoštěstí strávit ji společně ve škole. Společně ji ale strávit můžeme, a to online. Akce bude mít tři témata a bude rozdělena do tří dvouhodinových bloků. Žáci mohou hlásit ve svých elektronických žákovských knížkách, které části se budou chtít zúčastnit. Vybrat si můžete jeden nebo klidně na všechny tři bloky. A jaká že jsou to témata?

17:00-19:00 Václav Čtvrtek a Radek Pilař

19:00- 21:00 František Hrubín a 75 let Mateřidoušky

21:00- 23:00 80 let Rychlých Šípů a Jaroslav Foglar

Moc se na všechny těšíme a věříme, že tuto netradiční Noc s Andersenem si společně užijeme.

ZÁPIS do 1.ročníku

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky v termínech zápisu určených školou, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápis se týká i dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte v době stanoveného zápisu písemně o odklad školní docházkyDítě, které dosáhne šestého roku věku od září do konce prosince příslušného školního roku, může být k plnění PŠD přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení. Dosáhne-li šestého roku věku od ledna do konce června příslušného školního roku, může být přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Dokumenty: písemná žádost zákonného zástupce s podpisem a kopie rodného listu.

V případě žádosti o odklad také doporučení pediatra a školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Žádost o přijetí dítěte můžete doručit poštou, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo online zde. Je však nutné doložit vždy žádost s podpisem zákonného zástupce. Individuálně lze dojednat osobní schůzku.