Sponzorský dar

Velice si vážíme podpory všech rodičů a dalších osob, které přispívají škole. Proto nyní děkujeme Kadeřnictví Loskotová, které věnovalo pro naše žáky vytouženou česací hlavu s potřebami pro tvoření účesů. Děvčata se okamžitě pustila do společné hry na kadeřnice.

Informatika 4. a 5.ročník

V lednu čekalo na žáky překvapení v podobě 3D per. Ta vyzkoušeli žáci 4.ročníku. Jejich starší spolužáci se seznamovali s 3D tiskem a programem Tinkercad. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Prusa Research, a.s., a budeme se žáky pracovat na společném projektu za pomoci nové 3D tiskárny.

Od 1. 9. 2021 dochází k úpravě ŠVP

Vzhledem k aktualizaci Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (RVP ZV) dochází zároveň k úpravě ŠVP naší školy.

Nově bude výuka Informatiky probíhat v naší škole již od 4. ročníku, a to vždy 1 vyučovací hodinu týdně. Informatika v 5. ročníku bude probíhat ve stejné časové dotaci. Došlo k upravení k obsahu učiva se zaměřením na algoritmizaci, práci s daty, kódování, dále se budeme zabývat základy robotiky a práci se stavebnicí LegoWedo 2.0.

Z organizačních důvodů jsme upravili dotaci hodin a přesunutí některého učiva v předmětech Přírodověda (nově 2 hodiny týdně) a Vlastivěda (1 hodina týdně). Předmět Výtvarná výchova bude realizován v 1. a 2. ročníku po dvou vyučovacích hodinách, v ostatních ročnících po jedné vyučovací hodině.

Dosud vydané přílohy týkající se Kombinovaného vzdělávání a Distančního vzdělávání zůstávají v platnosti.