Zahájení provozu 12.4.2021

Zákonní zástupci dětí a žáků naší školy obdrželi informace týkající se otevření školy prostřednictvím e-mailu ve středu 7.4.

Samotestování antigenními testy bude realizováno vždy v pondělí a ve čtvrtek, případně 1.den příchodu dítěte/žáka. Podmínkou je také absence příznaků virového onemocnění. V případě chronického onemocnění či příznaků z důvodu alergie je nutné toto doložit lékařskou zprávou.

MŠ: provoz dle běžných hodin, pouze pro předškolní děti (lze i pro děti mladší, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese a předloží potvrzení zaměstnavatele).

Testování dětí v MŠ výhradně za přítomnosti zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby (doložené dokumentem s podpisem rodiče). Příchod do MŠ nejpozději do 8.00hodin.

ZŠ: provoz dle stálého rozvrhu (nikoliv distančního). Přítomnost žáků je umožněna všem na naší škole.

Samotestování žáků ZŠ proběhne v přízemí za dohledu pedagogického pracovníka.

Žáci, kteří z důvodu nesouhlasu zákonných zástupců s opatřeními, jež jsou škole nařízeny, nebudou do školy docházet, budou omluveni. Učivo doplní dle el.třídní knihy v EduPage a odevzdají do školní schránky vždy za celý týden do neděle. Škola již sama nebude z personálních a organizačních důvodů zajišťovat rozvozy prac.listů a ostatních učebních materiálů. Toto již si zajistí rodiče sami. Na žádost můžeme některé materiály zasílat jako scan. Děkujeme za pochopení.

ŠJ a ŠD v provozu.

V případě dotazů, jiných informací se lze obrátit na ředitelku školy či využít odpovědi na dotazy rodičů na www.testovani.edu.cz.

Informace

Dle informace na webu MŠMT je nástup žáků naší školy v případě schválení Vládou ČR (v tuto chvíli jde pouze o návrh) plánován na 12.4.2021. Podmínkou bude kromě dosud praktikovaných opatření navíc samotestování žáků testy (do nosu), a to 2x týdně. Stejné bude platit i pro děti v předškolním vzdělávání.
Naší školy se rotační výuka netýká.

ZÁPIS do 1.ročníku

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky v termínech zápisu určených školou, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápis se týká i dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte v době stanoveného zápisu písemně o odklad školní docházkyDítě, které dosáhne šestého roku věku od září do konce prosince příslušného školního roku, může být k plnění PŠD přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení. Dosáhne-li šestého roku věku od ledna do konce června příslušného školního roku, může být přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Dokumenty: písemná žádost zákonného zástupce s podpisem a kopie rodného listu.

V případě žádosti o odklad také doporučení pediatra a školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Žádost o přijetí dítěte můžete doručit poštou, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo online zde. Je však nutné doložit vždy žádost s podpisem zákonného zástupce. Individuálně lze dojednat osobní schůzku.

Aktuálně!

O ošetřovné žádají zákonní zástupci sami, informace a formuláře naleznete zde.

V pondělí 1.3. bude od 9.00h do 14h umožněna zákonným zástupcům zápůjčka notebooků pro potřebné žáky na základě písemné dohody.

Z organizačních důvodů bude v pondělí žákům zasláno učivo pouze formou zadání přes EduPage. On-line výuka začne od 2.3.2021. Rozvrh bude uveřejněn v EduPage nejpozději v pondělí.

Všem dětem i žákům bylo od 1.3.2021 odhlášeno stravování. V případě zájmu lze domluvit s vedoucí šk.kuchyně o odběru oběda v jednorázovém obalu za stanovený poplatek. Do vlastních nádob toto není možné.

Vaření pro cizí strávníky zůstává beze změn.

V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit, nejlépe prostřednictvím e-mailu. Pokud budeme mít další oficiální informace, budou zveřejněny zde.

Aktuální informace z MŠMT

Na základě mimořádného opatření MZd ČR jsme byli informováni ze strany MŠMT o zákazu pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, nebo zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek.

Zákaz se nevztahuje na děti v MŠ a další výjimky. Na žáky ZŠ se vztahuje, stejně jako na dospělé od 1. 3. 2021.

Dokument ke shlédnutí níže.

Novinky v budově školy

Zatímco děti tráví čas kromě výuky ve třídách i venku na bílém sněhu, prostory školy nově svítí barvami. Na chodbách přibyly poslední šatní skříňky, podlahy ožily násobilkovými stopami a hadem s abecedou. V šatně MŠ se objevily číselné barevné kaňky. Zakoupili jsme také krásné, dřevěné, téměř profesionální divadlo s loutkami, malovanými kulisami, stahovací oponou i osvětlením, které lze barevně měnit nebo stmívat.

Nadšeni byli všichni, včetně pedagogů, kteří budou vše využívat při výuce. A děti v MŠ se již brzy mohou těšit na první divadelní představení. 🙂